Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Zichttermijn

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Conformiteit

Artikel 9 – Garantie

Artikel 10 – De bestelling

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 4. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
 6. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 7. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 8. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 – Identiteit

Entomologie speciaalzaak Vermandel

Steensedijk 68

4561 GN Hulst

Telefoon : 0114-370378

BTW: NL 806597896B01

ING.banknr. : NL09 INGB 0003 3931 12

BIC : INGBNL2A

H.R. Kamer van Koophandel: 21014983

Vestigingsnr. : 000008142696

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Entomologie-speciaalzaak Vermandel en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs,het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door Entomologie-speciaalzaak Vermandel aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden
  bekendgemaakt.
 4. Indien door Entomologie-speciaalzaak Vermandel voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient Entomologie-speciaalzaak Vermandel te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 – Zichttermijn

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van heen- en terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Gebruik hiervoor het retour formulier.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. Op artikelen die speciaal voor de klant aangeschaft worden of artikelen die op maat gemaakt worden voor de klant is geen zichttermijn mogelijk.
 5. De consument kan een afwijkende zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Entomologie-speciaalzaak Vermandel bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding en ontvangst van bankrekeningnummer terugbetaling plaatsvinden.
 4. Entomologie speciaalzaak Vermandel treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 5. Entomologie speciaalzaak Vermandel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
 6. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 7. Het bedrijf zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;b) Gegevens van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In
  tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen ofb) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 – Conformiteit

 1. Entomologie speciaalzaak Vermandel staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Garantie

Het door de consument gekochte product is gedurende drie maanden na aankoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. Uitzondering hierbij zijn lampen en insectendozen.

 1. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter Beoordeling van Entomologie speciaalzaak Vermandel) zal Entomologie speciaal zaak Vermandel naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel totvervanging overgaan.
 2. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 3. Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Entomologie speciaalzaak gerepareerd is, het product is verwaarloosd of als het garantiebewijs (factuur) niet getoond kan worden.
 5. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van de zendingen naar Entomologie speciaalzaak en de retourzendingen naar de klant voor rekening van de geadresseerde.
 6. Bij toezending van vervangende producten zijn de portokosten van de zending naar de klant voor rekening van de geadresseerde.

Artikel 10 – De bestelling

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Entomologie speciaalzaak Vermandel en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
 3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Entomologie speciaalzaak Vermandel hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt. De zichttermijn is de basis. Bij vergissing zijn de verzendkosten voor diegenen die zich vergist heeft.

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

 1. Entomologie speciaalzaak Vermandel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Entomologie speciaalzaak Vermandel kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Entomologie speciaalzaak Vermandel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee maanden nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Entomologie speciaalzaak Vermandel zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument indien deze akkoord is gegaan met het vervangende product.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Entomologie speciaalzaak Vermandel, tenzij anders is overeengekomen. Uitzondering zijn insectendozen met
  glasplaten en de lampen waarbij de consument de mogelijkheid heeft het pakket bij te verzekeren.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn drie maanden bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen. Indien dit wordt nagekomen kan de kredietbeperking in mindering worden gebracht.
 2. Bij een bestelling kan Entomologie speciaalzaak Vermandel de consument verzoeken de rekening vooruit te betalen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Entomologie speciaalzaak Vermandel te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Entomologie speciaalzaak Vermandel behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.
 5. Teveel of ten onrechte betaalde kredietbeperking wordt op aangeven van de consument bij de eerstvolgende betaling in mindering gebracht.

Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.